Rólunk

babolygó


Anga Györgyi vagyok,

a Babolygó Óvoda megálmodója.

olvasd tovább

Simor Diána vagyok,

a Babolygó Óvoda megálmodója.

olvasd tovább

Fészeklakó csoport

Babolygó Fészeklakó csoport

Míra vagyok,
óvodapedagógus

Olvasd tovább

Henrietta vagyok,
óvodapedagógus

Olvasd tovább

Dóri vagyok,
dajka

Olvasd tovább

Mezőlakó
csoport

Babolygó Mezőlakó csoport

Noémi vagyok,
óvodapedagógus

Olvasd tovább

Rami vagyok,
óvodapedagógus

Olvasd tovább

Szandra vagyok,
dajka

Olvasd tovább

Erdőlakó
csoport

Babolygó Erdőlakó csoport

Boglárka vagyok,
óvodapedagógus

Olvasd tovább

Eszter vagyok,
óvodapedagógus

Olvasd tovább

Erzsike vagyok,
dajka

Olvasd tovább

Tólakó
csoport

Babolygó Tólakó csoport

Dóri vagyok,
óvodapedagógus

Olvasd tovább

Liza vagyok,
óvodapedagógus

Olvasd tovább

Márti vagyok,
dajka

Olvasd tovább

Akik segítik
a munkánkat

Rebi vagyok,
drámapedagógus, óvodapedagógus

Olvasd tovább

Zsófia vagyok,
pszichológus

Olvasd tovább

Babolygó
babák

Móni vagyok,
jelenleg otthon babázom

Olvasd tovább

Bea vagyok,
jelenleg otthon babázom

Olvasd tovább

Gyermekképünk

A Babolygó Magánóvoda programja abból az alapvetésből indul ki, hogy minden ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény. Megilletik az alapvető emberi és szabadságjogok. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését veleszületett és környezeti adottságok együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségeltei vannak.

A gyermek felfogásunk szerint eredendően érdeklődő, nyitott, vágyik az önkifejezésre és környezetének felfedezésére, megértésére. Alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. A Babolygó Óvodában a nevelés gyermekközpontú, teret adunk annak, hogy a gyermeki személyiség kibontakozhasson, a mi felelősségünk az ehhez megfelelő környezet megteremtése. Óvodánk otthonosságot, biztonságot és egészséges környezetet biztosít a gyerekeknek.

Pedagógiai programunk

A Babolygó Magánóvoda pedagógiai programjának központi eleme az önállóság és a kreativitás. Meggyőződésünk, hogy ezek kulcsfontossággal bírnak a nevelési folyamatban, hogy a gyerekeket körülvevő számtalan információ, eszköz és választási lehetőség erőforrássá válik-e az életükben, amikkel változatosan tudnak egy probléma megoldásához közelíteni, megvalósítani egyéni és közösségi céljaikat.

Ezen folyamatot a szabad játék támogatja leghatékonyabban, mint a gyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, minden gyermek elemi pszichikus szükséglete. Ennek megfelelően játékos formában valósulnak meg az óvodai élet mindennapos tevékenységei: manuális, alkotó tevékenységek; mese, drámajáték, bábjáték, vers, mondókázás, énekes játék, környező világ tevékeny megismerése és sok mozgás a tornateremben és a szabadban.

Pedagógusaink

Úgy gondoljuk, hogy egy egészséges gyerek, ha harmonikus környezetben, bátorító támogatás mellett növekedhet, önállóan képessé válik mindarra a feladatra, ami az iskolában várni fog rá. A Babolygó Óvoda pedagógusai, szakértő módon nyomon követik az óvodások testi, lelki, mentális, szociális fejlődését, s ahol elakadást látnak, lehetőség szerint organikusan, differenciáltan segítik őket a továbblépésben. Amennyiben szükségesnek látják megfelelő szakemberrel működnek együtt (logopédus, gyógytornász, pszichológus, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat).

Ennek megvalósítása érdekében vegyes életkorú csoportjaink kis létszámúak, a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok amellett, hogy szakmailag képzettek, személyes kompetenciáikban is kiemelkedőek, hiszen modellt jelentenek a gyerekek számára. Szeretetük, megerősítésük, stabilitásuk megalapozza a gyerekek kiegyensúlyozott mindennapjait, egymás iránti elfogadását. Ez utóbbit a Babolygó Óvodában zajló érzelmi és szociális nevelés kiemelt feladatának tekintjük, mivel a jelen társadalmi és kulturális környezet sok kihívást mér a felnövekvő generációra is. Szeretnénk mi is – a családokkal összhangban – kiemelni a gyerekeket körülvevő sokszínűség jelentőségét, értékességét.

Környezet

Célunk, hogy a Babolygó Óvoda szellemisége példaértékű legyen mások számára. Mind az épület kialakításánál, mind az óvodai tevékenységek szervezésében elsődleges szempont a környezettudatosság és a fenntarthatóság.

Ennek megfelelően berendezési tárgyaink, játékaink újrahasznosíthatóak, illetve újrahasznosítottak, szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Az épület a közelmúltban energetikai felújításon esett át. A nevelési feladatainkban kiemelt szerepet kap a szemléletformálás, a környezettudatos magatartásformák kialakítása és megerősítése.

Napirend

Időszak: szeptember 1-től-május 31.

Nyitástól

(7.30-8.30)

Folyamatos érkezés és reggeli
Szabad játék

Tízóraiig

(8.30-9.30)

(5-35 perc csoportos foglalkozás)

Játékba integrált tanulás, komplex módszerrel

  • beszélgetés (beszélgetőkör)
  • verselés, mesélés, drámajáték
  • rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
  • ének, zene, énekes játék, gyermektánc
  • a külső világ tevékeny megismerése (benne matematika tartalmú
 tevékenységek)

Párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységek.

Tízórai

(kb.: 9.30-kor)

Testápolási teendők

Tízórai

Testápolási teendők

Tízóraitól – ebédig

(10.00-12.00)

(5-35 perc csoportos foglalkozás)

Szabad játék és mozgás a szabadban

Szervezett mindennapos játékos mozgás a szabadban

Ebéd

(kb. 12-kor)

Testápolási teendők

Ebéd

Testápolási teendők

Ebédtől – Uzsonnáig

(12.30-14.30)

Mese

Pihenés, folyamatos felkelés

Uzsonna

(14.30)

Testápolási teendők

Uzsonna

Testápolási teendők

Uzsonnától- Az óvoda zárásáig

(15.00-17.30)

Szabad játék

Mozgásos játékok a csoportszobában és a szabadban

Tehetséggondozó tevékenységek

A különféle, óvónő által vezetett kötetlen tevékenységek heti rendszerességgel ismétlődnek. Ezen kezdeményezések során a gyerekeknek lehetőségük nyílik örömmel, játékos formában fejleszteni képességeiket, tapasztalatokat szerezni, közös élményeiket elmélyíteni. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

A rajzeszközök egész nap során elérhetőek a gyerekek számára. Tematikus kötöttség nélkül, önállóan tevékenykednek, rajzaikat külön gyűjtőben gyűjtjük. Az óvónő rajzaikról leolvashatja a gyerekek fejlettségi szintjét, esetleges hiányosságait, speciális szükségleteit.

A szervezett tevékenységek során változtos technikákkal (festés, vágás, ragasztás, gyurmázás, szövés-fonás, nyomdázás), anyagokkal (házi készítésű gyurma, fonalak, különféle festékek, gyapjú, agyag, termések, gyöngy) ismerkednek meg, alkotnak. Óvodánk szellemiségének megfelelően kreatív tevékenységeink anyagait gyakran képezik újrahasznosított tárgyak, anyagok. Ezen alkotások során törekszünk rá, hogy olyat hozzunk létre, amit ténylegesen használni tudunk a mindennapokban, a játék során.

A nevelési év végén a gyerekek az óvónők által készített gyűjteményben hazavihetik óvodáskoruk alkotásait.

Verselés, mesélés, drámajáték

A csendes pihenőt minden nap mesélés előzi meg. A csoportok polcain gondosan válogatott mesés és verses kötetek, képes lapozgatók kapnak helyet.

A feldolgozott versek, mesék hangulata, tematikája kapcsolódik az adott időszak tartalmaihoz, a csoportban felmerülő aktuális élethelyzetekhez. Klasszikus és kortárs szerzők művei egyaránt szerepelnek. Egy-egy mese elmélyültebb átélését bábozással, dramatizálással, szerepjátékkal segítjük.

Ének, zene, dalos játék

Óvodánkban az egyszerű mondókák, ölbeli játékok, dalok a mindennapi tevékenységek folyamatos részét képezik, ritmust és lendületet adva azoknak. Biztonságot adnak, megkönnyíthetik az elválást, a belépést a játék világába.

A szervezett zenei tevékenységek során a gyerekek megismerkednek az alapvető zenei fogalmakkal (ritmus, tempó, hangerő, hangmagasság), játékainkat ritmushangszerekkel, mozgással, körjátékokkal kísérjük.

Külső világ tevékeny megismerése

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezet viszonyairól. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.

A fenntarthatóság és környezetünk védelme mellett elkötelezett közösségként, igyekszünk szokásrendszerünkben ennek megfelelő magatartásformákat kialakítani. Mind a gyerekeket körülvevő fizikai környezet, mind a felnőttek viselkedésformái követendő mintaként szolgálnak számukra.

Mozgás

Az óvoda környezeti adottságai kiváló lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy a gyerekek mindennapos elemi mozgásigényüket változatosan kielégíthessék akár a korszerű tornateremben, akár a tágas csoportszobákban, akár a mozgásra ösztönző játszóeszközökkel az óvoda udvarán.

Őszünnep

A nevelési év első ünnepén a családokkal közösen meggyújtjuk a gyerekek által készített lámpásokat és gyertyákat, együtt éneklünk, mesélünk, teát és sült almát eszünk. Felkészülünk a közelgő didergésre, vacogásra, toporgásra, sötétségre; kibéleljük magunkat némi melegséggel, fénnyel, finom illatokkal.

Mikulás

A gyerekek egy nagy délelőtti sétából visszatérve fedezik fel a Mikulás nyomait, és megtalálják a cipőikbe rejtett ajándékokat (gyümölcsöt, diót, mogyorót, apró ajándékot). Szándékunk ezzel, hogy megmaradjon a gyerekek számára a Mikulás varázsa, legyen ez egy láthatatlan jótétemény, amivel örömet szerzünk a gyerekeknek.

Ünnepi készülődés hete

A közelgő ünnepekre közös mézeskalács sütéssel, díszek készítésével, ünnepi ebéddel készülünk.

Farsangi hét

A farsangi hét alatt a csoportokban jókora láda szabadon felhasználható jelmez alapanyag van bent (sálak, madzagok, leplek, fakanalak, papírok), amik segítségével közösen készítjük a gyerekek számára a játékhoz szükséges jelmezeket, tárgyakat. Zárásképpen Kisze bábot égetünk és egy nagy jelmezes, táncos, élőzenés bált csapunk.

Tavaszi lakoma

A tavaszi szünet előtt nagy közös ünnepi lakomával köszönünk el egymástól.

Kirepülő

Az iskolába készülő óvodások búcsúztatása.

Nyári piknik

Az év zárásaként a Kis-sváb-hegyen tartjuk a hagyományos Babolygó Családi Pikniket. Erre az alkalomra az óvoda nevelőtestülete finomságokkal és meseösvénnyel készül a gyerekek és családjaik számára.