Adatkezelési tájékoztató

babolygó
Babolygó Nevelési Központ adatvédelmi tájékoztató, jelentkezés és kapcsolattartás, utolsó módosítás: 2021. Január 21.

 

 1. Általános tudnivalók
  A Babolygó Nevelési Központ („Babolygó”) a Babolygóval kapcsolatba lépő személyekkel, a Babolygóba jelentkezőkkel és gyermekeikkel kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel.A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezeknek a személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

  A Babolygó elérhetőségei: 1124 Budapest, Tamási Áron u. 41.; +36 20 527 1980; babolygo@babolygo.com; https://babolygo.com/.

  Egyes külön esetekben specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak. Ilyen például a Babolygó területén üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszer (kamerák) működtetésével kapcsolatos tájékoztató[, valamint a Babolygó által a weboldalán használt cookiek-kal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztató].

 2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
  A Babolygó fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van. A jelen Tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként az érintettekkel való kapcsolat során a Babolygó kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból felhasználhatja az érintetteknek a Babolygó rendelkezésére álló elérhetőségeit. Kérésére a Babolygó például megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát, vagy igazolja a Tájékoztató érintettek általi megismerését.
 3. Adatkezelési tudnivalók – jelentkezés és kapcsolattartás
  A Babolygó által kezelt adatok köre:
  A Babolygóval kapcsolatot kezdeményező, illetve a Babolygóval kapcsolatban levő személy neve, email címe és a Babolygónak küldött üzenete. Ha az érintett közösségi médián keresztül veszi fel a kapcsolatot a Babolygóval, a kapcsolatfelvétel, üzenetküldés során az adott közösségi média szolgáltató felhasználási és adatvédelmi feltételei is irányadók lesznek.Ha az érintett jelentkezik a Babolygó által szervezett tájékoztatókra, akkor meg kell adja az időpontot, amire jelentkezik, továbbá gyermeke utónevét, valamint és születési évét és hónapját.

  A Babolygó magán a jelentkezési lapon további személyes adatokat kérhet be.

  Az adatok kezelésének jogalapja:

  A kapcsolattartási adatok és üzenetek tekintetében a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja – „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”. A gyakorlatban: az adatok kezelése a Babolygóba való jelentkezéssel kapcsolatos lépések megtételéhez szükséges, ilyen különösen: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatók megadása, jelentkezés elbírálása, sikeres jelentkezés esetén a kapcsolódó szolgáltatási szerződés előkészítése. A kapcsolattartási adatok megadása kötelező – nélkülük a Babolygó nem tud kapcsolatot tartani az érintetteknél, és nem tudja megtenni a jelentkezéssel kapcsolatos lépéseket.

  A gyermek adatai tekintetében a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja – „az adatkezelés a Babolygó jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek”. A jogos érdek: a gyermek fenti adatai azért szükségesek a Babolygó számára, mert ennek alapján látjuk a Babolygóba várhatóan jelentkező gyermekek körét (óvodakezdők, vagy nagyobbak, és milyen neműek), továbbá a gyermek neve segít személyesebbé tenni az érdeklődők, jelentkezők számára adott tájékoztatást is. A gyermekkel kapcsolatos adatok megadása nem kötelező.

  Adatmegőrzési idő:
  A Babolygó a fenti adatokat 4 évig őrzi meg. Az adatmegőrzés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja – a Babolygó jogos érdeke, hogy az adatmegőrzési időszak során utólagos kérdés esetén ellenőrizni tudja, milyen üzeneteket váltott az érintettekkel a Babolygóval kapcsolatban, valamint figyelemmel tudja kísérni, egy-egy új jelentkező (vagy a testvére) korábban jelentkezett-e már a Babolygóba.

 4. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
  Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket.

  Határidő
  A Babolygó az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A beérkezés napja a határidőbe nem számít bele.A Babolygó szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Babolygó a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

  A hozzáféréshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a Babolygótól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e.

  Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Babolygó (i) milyen személyes adatait; (ii) milyen jogalapon; (iii) milyen adatkezelési cél miatt; és (iv) mennyi ideig kezeli; továbbá,hogy (v) a Babolygó kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; (vi) milyen forrásból származnak a személyes adatai; és (viii) a Babolygó alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

  A Babolygó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére elsőalkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

  Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Babolygó köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről. Ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, és a másolat kiadása is az érintett személyénekazonosításához kötött.

  A helyesbítéshez való jog

  Az érintett személy kérheti, hogy a Babolygó módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Babolygó a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

  A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

  Az érintett személy kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Babolygó korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával),  ha

  az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Babolygó arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  a Babolygónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Babolygó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

  A tiltakozáshoz való jog

  A Babolygó kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Babolygó nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Babolygó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha többek között az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Babolygó gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; vagy
  a személyes adatokat a Babolygóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  A Babolygó a törlési kérelmet visszautasíthatja, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
  a személyes adatok kezelését előíró, a Babolygóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; vagy
  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 5. Jogorvoslathoz való jog
  Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Babolygó a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu),vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideigleneslakcím), illetve a Babolygó székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati- portal/birosag-kereso